Skupno število ogledov strani

Obiskovalci spletnega dnevnika "DRUŠTVO UPOKOJENCEV PUCONCI"

Naslovno sliko si oglejte v original velikosti. Spoštovani obiskovalci spletnega dnevnika "DRUŠTVO UPOKOJENCEV PUCONCI". Da bi imeli nemoten dostop do našega spletnega dnevnika si zapomnite - Naše društvo ima zapise in slike na dveh spletnih dnevnikih. V klubu PO SRCU MLAD http://www.posrcumlad.si/puconci in Googlu direktno DU Puconci http://dupuconci.blogspot.com/ Ko ste na tej strani boste čisto spodaj videli "Arhiv spletnega dnevnika". Od tu pa izbirate katero objavo hočete videti. Eno od strani pa nam bo iskalnik - Google odprl, če vpišemo Društvo upokojencev Puconci ali DU Puconci. Katera stran vam bo najbolj všeč jo lahko zapišite v opcijo "Priljubljene". Fotografije povečate s klikom na njih, po celem zaslonu pa bodo, če pritisnete na F11.

Zaslužni prejemniki zahval in priznanj DU

Čepijo v prvi vrsti:

Mira Časar, najbolj aktivna prostovoljka projekta Starejši za starejše, prejemnica zahvale DU in priznanja ZDUS; Anica Fartelj, predsednica komisije za kulinariko, organizacijo prireditev in ekskurzij, prejemnica zahvale DU in priznanja ZDUS; Nada Celec, poverjenica in prejemnica zahavale DU;

Stojijo v prvi vrsti:
Jožef Rituper, prejemnik zahvale DU za vsestransko pomoč pri izdaji naše pesniške zbirke; Franc Šiftar in Helena Beznec, poverjenika in prejemnika zahval DU in priznanj ZDUS; Jože Časar, predsednik DU, prejemnik velike plakete za zasluge ZDUS; Irena Injac, blagajnik DU, prejemnica zahvale DU in male plakete ZDUS; Danijela Zrinski, poverjenica in Mihael Tremel, podpredsednik DU in poverjenik, prejemnika zahvale DU in priznanja ZDUS, Štefan Vidovič, vodja MPZ in predsednik NO, zahvala DU;
Stojijo v zadnji vrsti:
Franc Sever, zahvalo za izdelke iz šibja in udeležbo na festivalu v Ljubljani; Cilika Hadler, poverjenica in prejemnica zahvale in priznanja ZDUS; Štefan Smodiš, prejemnik zahvale DU za sodelovanje na festivalu z čebeljimi izdelki; Irena Janža, dosedanja tajnica DU in prejemnica zahvale DU in priznanja
Na fotografiji manjkajo:
Franc Lanjšček , soustvarjalec naše pesniške zbirke in naš fotograf ter urejevalec spletne strani, prejemnik zahvale DU; Jolanka Gider, nekdanja poverjenica in predsednica komisije, prejemnica priznanja ZDUS in Šarika Kutoš, prejemnica zahvale DU.

ponedeljek, 28. marec 2011

Danes dne 28.3.2011 so se zbrale članice DU Puconci v pisarni in opravile programsko delavnico v ročnih delih, ki potekajo vsak  zadnji ponedeljek v mesecu od 13. do 17. ure. Gostja je bila Jolanka Bukvič iz Lemerja, invalidka, že več let priklenjena na invalidski voziček in tujo pomoč. Pokazala nam je kljub svoji težki usodi in prizadetosti svoje ročne sposobnosti. Pravo umetniško izdelavo rože iz bakrene žice in ženskih najlonski nogavic. V svoje čudovite izdelke vnaša svoj notranji nemir in vso lepoto do življenja in ustvarjanja. Kljub težki prizadetosti ima voljo do življenja, ljubi svoje drage in ceni iskreno prijateljstvo. Srečanja so se udeležile: Jolanka Bukvič, Danijela Zrinski, Marta Kerčmar, Angela in vnukinja Nuša Kološa, Irena Časar, Irena Fartek, Cvetka Sever, Franc Lanjšček in Jože Časar. Mnoge članice so zaradi bolezni opravičile svojo odsotnost, med njimi tudi prostovoljke iz naše OŠ.
Nuša Kološa ob prelepih izdelkih Jolanke Bukvič.
Narejeni izdelki naše gostje bodo krasile naš prostor, pa jih bomo tudi ponesli na srečanja upokojencem širom po Sloveniji. Ob prvi priložnosti bomo priznanje in šopek teh rož predali naši predsednici in veliki borki za upokojenske pravice dr. Mateji Kožuh Novak. Sicer pa bomo s temi aktivnostmi delovali v mesecu aprilu in maju (potem spet v jesenskem času) in k sodelovanju vabimo še druge naše članice in člane.
V polenem času pa vse naše članice in članice vabimo na rekreacijsko kolesarjenje in pohodništvo, ki jih vodita: Cvetka Sever in Marko Injac.
Jože Časar

četrtek, 17. marec 2011

PROGRAM DELA DRUŠTVA UPOKOJENCEV PUCONCI ZA LETO 2011

DRUŠTVO UPOKOJENCEV P U C O N C I, 9201 Puconci 80,

e-m: dupuconci@siol.net, spletna stran GOOGLE: http://dupuconci.blogspot.com ali http://www.posrcumlad.si/puconci/
telefon 02 5459208 (ob sredah v času od 10.-12. ure), TRR 0249-60092284068 pri NLB, mat. št. 5271827, DŠ 86782886
Datum: 20.2.2011
Smo nepridobitna, samostojna, stanovska interesna, humanitarna in dobrodelna organizacija, v katero se z namenom medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov združujejo upokojenci in druge osebe. Smo pravna oseba zasebnega prava.
Na podlagi programa iz lanskega leta bomo z našim aktivnim delom nadaljevali in ga vsebinsko dograjevali. Osnutek le-tega smo obravnavali na upravnem odboru in skupni seji vseh komisij. Realizirali ga bomo v skladu z finančnimi možnostmi. Takega dajemo v sprejem zboru članov društva.
1. Prizadevanje za vsebinsko uresničevanje temeljni pravic upokojencev in programa
dela. Organi DU se bodo sestajali po potrebi, sprotno ocenjevali delo in informirali
članstvo, pridobivali nove člane in donatorska sredstva, izpeljevali tiste aktivnosti
na vseh treh nivojih, ki bodo usmerjene za boljši položaj upokojencev in
društvene dejavnosti ter medgeneracijskega sožitja.
Spoštovanja članstva do pravočasnih odločitev na naših aktivnosti in dela
poverjenikov.
Slovo od umrlim članom: s praporščakom in praporjem, s šopkom sveč in
dostojnim slovesom.
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo in člani organov DU
2. Priprava in izvedba letnega zbora članov.
Čas: 20. februar 2011 Nosilec: predsednik in UO
3. Projekt za kvalitetno bivanje na domu, tekoča aktivnost, vključitev novih občank in
občanov stari nad 69 let. Obiski le-teh in že obiskanih, nudenje prostovoljne
pomoči, seznanitev pristojnih organov z problematiko in zaskrbljujočimi primeri,
sprotno izobraževanje prostovoljcev ter pridobivanje novih. Srečanje
prostovoljcev v pisarni društva vsako zadnjo sredo v mesecu. Vključitev v
praznovanja leta prostovoljstva, pod geslom: »BODI PROSTOVOLEC,
SPREMINJAJ SVET!« Sodelovanje z prostovoljci iz OŠ Puconci, njihovim
vključevanjem v ta projekt in v projekt Sadeži družbe ter sodelovanje z Slovensko
filantropijo.
Čas: vse leto Nosilec: koordinator, prostovoljci, občina, OŠ idr.
4. Nabava opreme za arhiv društva.
Čas: prva polovica leta Nosilec: vodstvo, tajnik
5. Proučitev možnosti z Občinsko zvezo KTD Puconci za organiziranje dobrodelne
prireditve namenjene starejšim, ki živijo v zaskrbljujočih razmerah.
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo, OZ KTD, prostovoljci
6. Društveno in mednarodno prijateljsko sodelovanje: z DU Vitanje in DU Šmartno pri Litiji, z upokojenskim Društvom slovenskih porabskih upokojencev iz Monoštra in
Zvezo Slovencev na Madžarskem, z nadaljevanjem sodelovanja upokojensko
organizacijo iz Zaboka Hrvaške in Klubom upokojencev iz Tordaša Madžarska.
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo in komisija
7. Nadaljevanje z dežurstvom članov organov dežurstva v pisarni, dajanje potrebnih
informacij in nasvetov članstvu, uvedba družabnega življenja v naših pisarni v
zimskem času (ob zadnjih ponedeljkih v mesecu v času od 13. ure do 17. ure).
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo, člani organov
8. Enotedensko počitnikovanje naše članske skupine DU v hotelu Delfin v Izoli.
Čas: od 3. do 9. aprila 2011 Nosilec: vodstvo in kom. za socialo in zdravje
9. Pomoč pri raznih delih naših članom in sodelovanje na trgatvi pri družini Tremel v
Bokračih.
Čas: oktober Nosilec: Vodstvo in komisija za rekreacijo
10. Delo po komisijah, ocenjevanje aktivnostih komisij, kadrovska popolnitev in
okrepitev z delavoljnimi člani in članicami:
1) komisija za rekreacijo in šport
- preskrba vseh naših udeležencev teh aktivnosti z donatorsko opremo;
- v jesensko-zimskem času organiziranje rekreacije za člane in članice ter
kritje stroškov uporabnine telovadnice;
- v poletnih mesecih kolesarjenje, udeležba na občinskem kolesarskem
maratonu in pokritja dela stroškov ter organizacija preventivne prometne
akcije v Španik centru v M. Soboti;
- organiziranje pohodništva in sodelovanje na pohodih v občini in v Pomurju,
na 6. pohodu spominov in tovarištva, v počastitev osamosvojitvene vojne
in občinskega praznika v nedeljo 23.10.2011;
- organizacija članskih družabnih srečanj, sodelovanje pri drugih športnih
prireditvah v okviru DU in občine;
2) komisija za kulturo in prikazovanja domačih običajev in dejavnosti
- kulturna dejavnost na vseh možnih področjih delovanja upokojencev,
- folklorna skupina, učenje novih plesov, nastopanje na prireditvah naših in
drugih prireditvah, tudi naših donatorjev, trajna rešitev nagrajevanja
mentorja in glasbenika, društvena kompenzacija članskega prispevka
članic skupine; sodelovanje na 10 letnici FS KTD Tešanvoci dne
12.3.2011, udeležba na srečanju Društva porabskih slovenskih
upokojencev v Slovenski vesi dne 14.8.2011 idr. prireditvah;
- nadaljevanje delovanje mešanega pevskega zbora DU;
- ustanovitev upokojenske glasbene skupine;
- zbiranje gradiva o domačih običajih in prikazovanja ter organizirati
družabništvo v pisarni (zadnji ponedeljek v mesecu od 13. do 17. ure;
- zbiranje literarnega in drugega kulturnega ustvarjanja upokojencev,
izdaja nove zbirke pesmi idr.;
3) Komisija za zdravstvo, socialo in izobraževanje
- skrb za celoletnega obiskovanje zelo bolnih članov,
- novoletna obdaritev bolnih in najstarejših članic in članov;
- proučitev možnosti organiziranja v DU socialne pomoči preko javnih del
starejšim in bolnim članom,
- organiziranja mesečnega srečanja jubilantov članov organov društva;
- organiziranje in sodelovanje pri izobraževanju članstva na področju
preventivnega zdravstvenega in socialnega varstva;
- sodelovanje z Splošno zdravstveno ambulanto, z Lekarno
in z Zasebno zobno ambulanto dr. Jovice Vujič Puconci, o aktualnih
o preventivnih zdravstvenih ukrepi vezani na staranje idr.;
4) Komisija za kulinariko, običajev in organizacijo izletov ter prireditev
- na zboru članstva v nedeljo 20. 2.2011 ob 11. uri v OŠ Puconci,
- praznovanju Dneva žensk, ki bo v nedeljo 13. marca 2011 ob 11. uri v
Puconcih),
- na Puconskem senju (konec maja, organizator KTDP),
- društveni piknik v soboto 25. junija t.l.,
- srečanju upokojencev Pomurja v Moravskih Toplicah 28. ali 30. julija tl.,
- na Martinovanju udeležencev trgatve (se določi naknadno),
- sodelovanje pri Kulinariki in Dődiljadi (oktober-) ter na naših
prireditvah:
- na praznovanju zaključka leta nedeljo 11. decembra 2011;
- organizacija dveh izletov: v četrtek 2. junija 2011 Sv. Ano v Sl. goricah
in v četrtek 1. septembra 2011 k DU Vitanje ali v Šmartno pri Litiji;
- proučitev možnosti udeležbe na 11. festivalu v Ljubljani in srečanju
upokojencev Slovenije;
5. Komisija za informativno dejavnost, mednarodno sodelovanje in foto
dokumentacijo
- skrbi za informativno dejavnost članstva in širše javnosti, z urejanjem
spletne strani, z proučitvijo novih možnih oblik informiranja;
- skrbi in vzdržuje mednarodno sodelovanje z že začetim sodelovanjem in
proučitvijo sodelovanja na možnih skupnih projektih;
- skrbi za foto dokumentacijo društvene aktivnosti in vzdrževanja arhiva;
Čas: Vse leto Nosilec: predsedniki in vodji posameznih področij
12. Spremljanje aktivnosti članstva, podelitev zasluženi priznanj naj aktivnim, zahval
sponzorjem in drugim.
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo in UO
13. Sodelovanje z vsemi, ki spoštujejo staranje in starost ter našo društveno
dejavnost: občino, z našo Kemo in z drugimi našimi donatorji, z občinskimi
zvezami za šport in kulturo, z Razvojnim zavodom, z našo osnovno šolo, z
krajevnima skupnostma Puconci in Vaneča ter drugimi z območja
delovanja, z Mestno občino M. Sobota in KS Markišavci, z PPZDU in ZDUS, z
KTD, z PGD, z sosednjimi DU in drugimi sorodnimi društvi ter organizacijami.
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo in UO
Program je bil sprejet na zboru članov DU Puconci dne 20.2.2011.
Jože Časar
Predsednik DU Puconci
Puconci, dne 20.2. 2011 

UPRAVNI ODBOR DU PUCONCI

* JOŽE ČASAR, PUCONCI 199, predsednik društva in predsednik komisije za mednarodne odnose, informiranje in foto dokumentacijo ter koordinator projekta SZS
* MIHAEL TREMEL, iz Bokračev, podpredsednik in poverjenik za Bokrače
* DARINKA KULIČ iz ŠALAMENCEV, tajnik 
* IRENA INJAC, iz Puconcev, blagajnik in poverjenica za Puconce IV
* poverjenik iz Doline še ni imenovan 
* JOLANKA KEREC ,iz Gorice, poverjenica za del Gorice I  
* FRANC ŠIFTAR ,iz Gorice, poverjenik za del Gorice II  
* CVETKA SEVER,iz Puconcev, poverjenica za Puconce I (del vasi) in predsednica komisije za šport in rekreacijo. 
* DRAGICA HARI iz  Puconcev, poverjenica za Puconce II (del vasi), člane iz Lemerja ter Moščanec 
* NADA CELEC iz Puconcev, poverjenica za Puconce III (del vasi)
* CILIKA HADLER,iz Šalamencev, poverjenica za Šalamence I 
* DANIJELA ZRINSKI,iz Šalamencev, poverjenica za Šalamence II in predsednica komisije za socialo in zdravstvo 
* JANEZ VEREN, iz Vaneče, poverjenik za Vanečo I (del vasi) 
* HELENA BEZNEC,iz Vaneče, poverjenica za Vanečo II (del vasi)
* ANICA FARTELJ, predsednica komisije za kulinariko, prireditve in ekskurzije.
* MARTA SEVER,predsednica komisije za kulturo.
* IRENA ČASAR, vodja folklorne skupine 
Vodstvo NO( nadzorni odbor) DU:
* VIDOVIČ ŠTEFAN, iz Gorice, predsednik 
* LUDVIK HORVAT iz Markišavcev, podpredsednik
Vodstvo DR(disciplinskega razsodišča):
* CILIKA HADLER iz Šalamencev, predsednica

ponedeljek, 14. marec 2011


Ob praznovanju 8.marca 2011


Ob praznovanju 8.marca 2011 smo se člani DU Puconci zbrali 13.marca v prostorih "Gostilne Kuhar-Kosi".
Bilo nas je 115 članov.
 Se na sliki ne prepoznate - pa kliknite nanjo!


 Iz Madžarske nas je obiskala štiričlanska delegacija Društva porabskih slovenskih upokojencev iz Monoštra.
Franc Mešič, Elvira Mešič  predsednica,
Marija Lang in Iluška Bartakovič.


Podelitev zahvale DU Puconci predsednici Društva porabskih slovenskih upokojencev iz Monoštra  Elviri Mešič.Program je sestavljal kulturni del:

                                       Puconski duet s predstavitvijo ljudskih pesmi.
Z recitacijami in igranjem dueta flavt so nastopale učenke OŠ Puconci, ki društvu nesebično in po svojih močeh pomagajo starejšim občanom tudi na domu. 

Še povezave na pet FOTOGRAFIJ: Ena  dva  tri   štiri   pet .    Pa še  skupna fotografija
Skupna original velikosti.  
V kulturnem sporedu so sodelovale mlade prostovoljke iz naše osnovne šole: Tina Kološa (Gorica), Maruša Jakuša (Brezovci), Tjaša Sever (Gorica), Tamara Kocen (Gorica) in Maša Marič  (Sebeborci).
 .
                                                   Sledilo je kosilo.

 Podaritev rož in poljuba ženskam, moški pa so dobili kijanco z nageljnom in poljubom.
Tako so pa izgledale mize po podelitvi rož.

Gostitelji so postregli še s torto in kavo.

DU Puconci je priredilo tudi srečolov. Za mizami so se člani DU Puconci , razporedili večinoma po vaseh: 
Gorica,   Puconci,  Šalamenci  in    Vaneča. -  Iz teh vasi so bili v večini. Tudi mešano so sedeli.

Za ples pa je poskrbel stari znanec Pištek.


Ker je letos bil pust istočasno, bi se potrebno pozanimati, če ni svoji soplesalki nekaj s tem
v zvezi povedal predsednik DU Puconci

 
Pred odhodom v domovino - Madžarsko, še skupna slika za spomin z  gostiteljem
      DU Puconci. Od leve stojijo. Časar Jože, Iluška Bartakovič, Cvetka Grah, Franc Mešič, Elvira Mešič, Irena Injac, Cvetka Sever. Sedijo: Anica Fartelj, Irena Časar in Marija Lang.

Ob koncu pa pojdimo na povezavo Novi dan! Če si zamislimo,da je "novi dan" bil 13.marca 2011, saj smo si ga naredili res lepega in prav gotovo nam bo ostal v lepem spominu. Žal pa ga ne moremo zadržati.
Nekateri pravijo, da lahko - to pa takrat ko naredimo lepo fotografijo - takrat smo za tisti trenutek zaustavili čas. Ko vas bo mikalo se najdemo tu kjer smo za trenutek ustavili čas! 

Pa si ga oglejmo ponovno !!!

ponedeljek, 28. februar 2011

Vse, ki sodelujejo pri različnih spretnostnih delih, vabim da le ta opišejo in predstavijo njih in sebe. Tudi za fotografije bomo poskrbeli.

Klik na sliko in pritisk F11 sliko poveča

Tako boste spoznali ljudi, ki še sedaj te spretnosti obvladajo, imate možnosti, da se z njimi te spretnosti skupaj naučite - vse informacije pa bodo na tej spletni strani. Škoda bi bilo, da bi šle v pozabo.