Skupno število ogledov strani

Obiskovalci spletnega dnevnika "DRUŠTVO UPOKOJENCEV PUCONCI"

Naslovno sliko si oglejte v original velikosti. Spoštovani obiskovalci spletnega dnevnika "DRUŠTVO UPOKOJENCEV PUCONCI". Da bi imeli nemoten dostop do našega spletnega dnevnika si zapomnite - Naše društvo ima zapise in slike na dveh spletnih dnevnikih. V klubu PO SRCU MLAD http://www.posrcumlad.si/puconci in Googlu direktno DU Puconci http://dupuconci.blogspot.com/ Ko ste na tej strani boste čisto spodaj videli "Arhiv spletnega dnevnika". Od tu pa izbirate katero objavo hočete videti. Eno od strani pa nam bo iskalnik - Google odprl, če vpišemo Društvo upokojencev Puconci ali DU Puconci. Katera stran vam bo najbolj všeč jo lahko zapišite v opcijo "Priljubljene". Fotografije povečate s klikom na njih, po celem zaslonu pa bodo, če pritisnete na F11.

Zaslužni prejemniki zahval in priznanj DU

Čepijo v prvi vrsti:

Mira Časar, najbolj aktivna prostovoljka projekta Starejši za starejše, prejemnica zahvale DU in priznanja ZDUS; Anica Fartelj, predsednica komisije za kulinariko, organizacijo prireditev in ekskurzij, prejemnica zahvale DU in priznanja ZDUS; Nada Celec, poverjenica in prejemnica zahavale DU;

Stojijo v prvi vrsti:
Jožef Rituper, prejemnik zahvale DU za vsestransko pomoč pri izdaji naše pesniške zbirke; Franc Šiftar in Helena Beznec, poverjenika in prejemnika zahval DU in priznanj ZDUS; Jože Časar, predsednik DU, prejemnik velike plakete za zasluge ZDUS; Irena Injac, blagajnik DU, prejemnica zahvale DU in male plakete ZDUS; Danijela Zrinski, poverjenica in Mihael Tremel, podpredsednik DU in poverjenik, prejemnika zahvale DU in priznanja ZDUS, Štefan Vidovič, vodja MPZ in predsednik NO, zahvala DU;
Stojijo v zadnji vrsti:
Franc Sever, zahvalo za izdelke iz šibja in udeležbo na festivalu v Ljubljani; Cilika Hadler, poverjenica in prejemnica zahvale in priznanja ZDUS; Štefan Smodiš, prejemnik zahvale DU za sodelovanje na festivalu z čebeljimi izdelki; Irena Janža, dosedanja tajnica DU in prejemnica zahvale DU in priznanja
Na fotografiji manjkajo:
Franc Lanjšček , soustvarjalec naše pesniške zbirke in naš fotograf ter urejevalec spletne strani, prejemnik zahvale DU; Jolanka Gider, nekdanja poverjenica in predsednica komisije, prejemnica priznanja ZDUS in Šarika Kutoš, prejemnica zahvale DU.

četrtek, 17. marec 2011

PROGRAM DELA DRUŠTVA UPOKOJENCEV PUCONCI ZA LETO 2011

DRUŠTVO UPOKOJENCEV P U C O N C I, 9201 Puconci 80,

e-m: dupuconci@siol.net, spletna stran GOOGLE: http://dupuconci.blogspot.com ali http://www.posrcumlad.si/puconci/
telefon 02 5459208 (ob sredah v času od 10.-12. ure), TRR 0249-60092284068 pri NLB, mat. št. 5271827, DŠ 86782886
Datum: 20.2.2011
Smo nepridobitna, samostojna, stanovska interesna, humanitarna in dobrodelna organizacija, v katero se z namenom medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov združujejo upokojenci in druge osebe. Smo pravna oseba zasebnega prava.
Na podlagi programa iz lanskega leta bomo z našim aktivnim delom nadaljevali in ga vsebinsko dograjevali. Osnutek le-tega smo obravnavali na upravnem odboru in skupni seji vseh komisij. Realizirali ga bomo v skladu z finančnimi možnostmi. Takega dajemo v sprejem zboru članov društva.
1. Prizadevanje za vsebinsko uresničevanje temeljni pravic upokojencev in programa
dela. Organi DU se bodo sestajali po potrebi, sprotno ocenjevali delo in informirali
članstvo, pridobivali nove člane in donatorska sredstva, izpeljevali tiste aktivnosti
na vseh treh nivojih, ki bodo usmerjene za boljši položaj upokojencev in
društvene dejavnosti ter medgeneracijskega sožitja.
Spoštovanja članstva do pravočasnih odločitev na naših aktivnosti in dela
poverjenikov.
Slovo od umrlim članom: s praporščakom in praporjem, s šopkom sveč in
dostojnim slovesom.
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo in člani organov DU
2. Priprava in izvedba letnega zbora članov.
Čas: 20. februar 2011 Nosilec: predsednik in UO
3. Projekt za kvalitetno bivanje na domu, tekoča aktivnost, vključitev novih občank in
občanov stari nad 69 let. Obiski le-teh in že obiskanih, nudenje prostovoljne
pomoči, seznanitev pristojnih organov z problematiko in zaskrbljujočimi primeri,
sprotno izobraževanje prostovoljcev ter pridobivanje novih. Srečanje
prostovoljcev v pisarni društva vsako zadnjo sredo v mesecu. Vključitev v
praznovanja leta prostovoljstva, pod geslom: »BODI PROSTOVOLEC,
SPREMINJAJ SVET!« Sodelovanje z prostovoljci iz OŠ Puconci, njihovim
vključevanjem v ta projekt in v projekt Sadeži družbe ter sodelovanje z Slovensko
filantropijo.
Čas: vse leto Nosilec: koordinator, prostovoljci, občina, OŠ idr.
4. Nabava opreme za arhiv društva.
Čas: prva polovica leta Nosilec: vodstvo, tajnik
5. Proučitev možnosti z Občinsko zvezo KTD Puconci za organiziranje dobrodelne
prireditve namenjene starejšim, ki živijo v zaskrbljujočih razmerah.
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo, OZ KTD, prostovoljci
6. Društveno in mednarodno prijateljsko sodelovanje: z DU Vitanje in DU Šmartno pri Litiji, z upokojenskim Društvom slovenskih porabskih upokojencev iz Monoštra in
Zvezo Slovencev na Madžarskem, z nadaljevanjem sodelovanja upokojensko
organizacijo iz Zaboka Hrvaške in Klubom upokojencev iz Tordaša Madžarska.
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo in komisija
7. Nadaljevanje z dežurstvom članov organov dežurstva v pisarni, dajanje potrebnih
informacij in nasvetov članstvu, uvedba družabnega življenja v naših pisarni v
zimskem času (ob zadnjih ponedeljkih v mesecu v času od 13. ure do 17. ure).
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo, člani organov
8. Enotedensko počitnikovanje naše članske skupine DU v hotelu Delfin v Izoli.
Čas: od 3. do 9. aprila 2011 Nosilec: vodstvo in kom. za socialo in zdravje
9. Pomoč pri raznih delih naših članom in sodelovanje na trgatvi pri družini Tremel v
Bokračih.
Čas: oktober Nosilec: Vodstvo in komisija za rekreacijo
10. Delo po komisijah, ocenjevanje aktivnostih komisij, kadrovska popolnitev in
okrepitev z delavoljnimi člani in članicami:
1) komisija za rekreacijo in šport
- preskrba vseh naših udeležencev teh aktivnosti z donatorsko opremo;
- v jesensko-zimskem času organiziranje rekreacije za člane in članice ter
kritje stroškov uporabnine telovadnice;
- v poletnih mesecih kolesarjenje, udeležba na občinskem kolesarskem
maratonu in pokritja dela stroškov ter organizacija preventivne prometne
akcije v Španik centru v M. Soboti;
- organiziranje pohodništva in sodelovanje na pohodih v občini in v Pomurju,
na 6. pohodu spominov in tovarištva, v počastitev osamosvojitvene vojne
in občinskega praznika v nedeljo 23.10.2011;
- organizacija članskih družabnih srečanj, sodelovanje pri drugih športnih
prireditvah v okviru DU in občine;
2) komisija za kulturo in prikazovanja domačih običajev in dejavnosti
- kulturna dejavnost na vseh možnih področjih delovanja upokojencev,
- folklorna skupina, učenje novih plesov, nastopanje na prireditvah naših in
drugih prireditvah, tudi naših donatorjev, trajna rešitev nagrajevanja
mentorja in glasbenika, društvena kompenzacija članskega prispevka
članic skupine; sodelovanje na 10 letnici FS KTD Tešanvoci dne
12.3.2011, udeležba na srečanju Društva porabskih slovenskih
upokojencev v Slovenski vesi dne 14.8.2011 idr. prireditvah;
- nadaljevanje delovanje mešanega pevskega zbora DU;
- ustanovitev upokojenske glasbene skupine;
- zbiranje gradiva o domačih običajih in prikazovanja ter organizirati
družabništvo v pisarni (zadnji ponedeljek v mesecu od 13. do 17. ure;
- zbiranje literarnega in drugega kulturnega ustvarjanja upokojencev,
izdaja nove zbirke pesmi idr.;
3) Komisija za zdravstvo, socialo in izobraževanje
- skrb za celoletnega obiskovanje zelo bolnih članov,
- novoletna obdaritev bolnih in najstarejših članic in članov;
- proučitev možnosti organiziranja v DU socialne pomoči preko javnih del
starejšim in bolnim članom,
- organiziranja mesečnega srečanja jubilantov članov organov društva;
- organiziranje in sodelovanje pri izobraževanju članstva na področju
preventivnega zdravstvenega in socialnega varstva;
- sodelovanje z Splošno zdravstveno ambulanto, z Lekarno
in z Zasebno zobno ambulanto dr. Jovice Vujič Puconci, o aktualnih
o preventivnih zdravstvenih ukrepi vezani na staranje idr.;
4) Komisija za kulinariko, običajev in organizacijo izletov ter prireditev
- na zboru članstva v nedeljo 20. 2.2011 ob 11. uri v OŠ Puconci,
- praznovanju Dneva žensk, ki bo v nedeljo 13. marca 2011 ob 11. uri v
Puconcih),
- na Puconskem senju (konec maja, organizator KTDP),
- društveni piknik v soboto 25. junija t.l.,
- srečanju upokojencev Pomurja v Moravskih Toplicah 28. ali 30. julija tl.,
- na Martinovanju udeležencev trgatve (se določi naknadno),
- sodelovanje pri Kulinariki in Dődiljadi (oktober-) ter na naših
prireditvah:
- na praznovanju zaključka leta nedeljo 11. decembra 2011;
- organizacija dveh izletov: v četrtek 2. junija 2011 Sv. Ano v Sl. goricah
in v četrtek 1. septembra 2011 k DU Vitanje ali v Šmartno pri Litiji;
- proučitev možnosti udeležbe na 11. festivalu v Ljubljani in srečanju
upokojencev Slovenije;
5. Komisija za informativno dejavnost, mednarodno sodelovanje in foto
dokumentacijo
- skrbi za informativno dejavnost članstva in širše javnosti, z urejanjem
spletne strani, z proučitvijo novih možnih oblik informiranja;
- skrbi in vzdržuje mednarodno sodelovanje z že začetim sodelovanjem in
proučitvijo sodelovanja na možnih skupnih projektih;
- skrbi za foto dokumentacijo društvene aktivnosti in vzdrževanja arhiva;
Čas: Vse leto Nosilec: predsedniki in vodji posameznih področij
12. Spremljanje aktivnosti članstva, podelitev zasluženi priznanj naj aktivnim, zahval
sponzorjem in drugim.
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo in UO
13. Sodelovanje z vsemi, ki spoštujejo staranje in starost ter našo društveno
dejavnost: občino, z našo Kemo in z drugimi našimi donatorji, z občinskimi
zvezami za šport in kulturo, z Razvojnim zavodom, z našo osnovno šolo, z
krajevnima skupnostma Puconci in Vaneča ter drugimi z območja
delovanja, z Mestno občino M. Sobota in KS Markišavci, z PPZDU in ZDUS, z
KTD, z PGD, z sosednjimi DU in drugimi sorodnimi društvi ter organizacijami.
Čas: vse leto Nosilec: vodstvo in UO
Program je bil sprejet na zboru članov DU Puconci dne 20.2.2011.
Jože Časar
Predsednik DU Puconci
Puconci, dne 20.2. 2011 

UPRAVNI ODBOR DU PUCONCI

* JOŽE ČASAR, PUCONCI 199, predsednik društva in predsednik komisije za mednarodne odnose, informiranje in foto dokumentacijo ter koordinator projekta SZS
* MIHAEL TREMEL, iz Bokračev, podpredsednik in poverjenik za Bokrače
* DARINKA KULIČ iz ŠALAMENCEV, tajnik 
* IRENA INJAC, iz Puconcev, blagajnik in poverjenica za Puconce IV
* poverjenik iz Doline še ni imenovan 
* JOLANKA KEREC ,iz Gorice, poverjenica za del Gorice I  
* FRANC ŠIFTAR ,iz Gorice, poverjenik za del Gorice II  
* CVETKA SEVER,iz Puconcev, poverjenica za Puconce I (del vasi) in predsednica komisije za šport in rekreacijo. 
* DRAGICA HARI iz  Puconcev, poverjenica za Puconce II (del vasi), člane iz Lemerja ter Moščanec 
* NADA CELEC iz Puconcev, poverjenica za Puconce III (del vasi)
* CILIKA HADLER,iz Šalamencev, poverjenica za Šalamence I 
* DANIJELA ZRINSKI,iz Šalamencev, poverjenica za Šalamence II in predsednica komisije za socialo in zdravstvo 
* JANEZ VEREN, iz Vaneče, poverjenik za Vanečo I (del vasi) 
* HELENA BEZNEC,iz Vaneče, poverjenica za Vanečo II (del vasi)
* ANICA FARTELJ, predsednica komisije za kulinariko, prireditve in ekskurzije.
* MARTA SEVER,predsednica komisije za kulturo.
* IRENA ČASAR, vodja folklorne skupine 
Vodstvo NO( nadzorni odbor) DU:
* VIDOVIČ ŠTEFAN, iz Gorice, predsednik 
* LUDVIK HORVAT iz Markišavcev, podpredsednik
Vodstvo DR(disciplinskega razsodišča):
* CILIKA HADLER iz Šalamencev, predsednica